10 اکتبر، 2017

مجتمع های صنعتی سرب و روی

به دلیل مواجه با بخارات اسیدی و آلاینده های فلزی

ماسک های نانوکسین نانوالیاف کربن اکتیو به خوبی بخارات اسیدی را فیلتر کرده و در این صنایع پرکاربرد می باشد.