10 اکتبر، 2017

شرکت های تولید کننده دارو و مواد شیمیایی

به دلیل مواجه با پودر های خطرناک مواد اولیه لازمه تولید دارو و مواد شیمیایی، استفاده از ماسک نانواکسین ضامن سلامت تنفسی پرسنل می باشد.