آیا می دانید؟!!….

 1. آیا می دانید؟!!….
  • سازمان بهداشت جهانی اخیراً آلودگی هوا را به همراه بیماری هایی چون چربی و قند خون، فشار خون در فهرست عوامل خطر ساز سلامت انسان قرار داده است.
 2. آیا می دانید؟!!….
  • بیماری های تنفسی بیشترین درصد بیماری های گزارش شده ناشی از کار را به خود اختصاص می دهند
 3. آیا می دانید؟!!….
  • تنها ذرات آلاینده ریزتر قاد به نفوذ به عمق مجاری تنفسی،  انباشته شدن در کیسه های ریوی و ایجاد بیماری های تنفسی در درازمدت  می باشند؟
 4. آیا می دانید؟!!….
  • کودکان، سالمندان و زنان باردار حساسترین افراد نسبت به آلودگی هوا می باشند؟
 5. آیا می دانید؟!!….
  • هر دقیقه تنفس در تهران برابر با استعمال ۹ نخ سیگار می باشد؟
 6. آیا می دانید؟!!….
  • آلودگی هوا با تاثیرات سوء خود می تواند منجر به تغیراتت اکوسیستم شود؟